Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

2021г.